Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

COOK UP

Alfa Belgium
Nijverheidskaai 2
9040 Sint-Amandsberg

info@cookup.be
09/228 14 84
BE 0423.387.182

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Alfa Belgium NV, nijverheidskaai 2, 9040 Sint Amandsberg met ondernemingsnummer 0423.387 182 en BTW nummer BE0423.387.182, hierna COOKUP genoemd biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van COOKUP moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dhondt aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De kost voor de verzending wordt berekend in de check-out.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanduiden van de prijs en prijswijzigingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Bij een kennelijke vergissing in de prijsweergave behouden wij steeds het recht om de bestelling eenzijdig te annuleren. We doen er alles om dergelijke menselijke en systeemfouten tot nul te herleiden.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden COOKUP  niet. COOKUP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. COOKUP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door COOKUP. COOKUP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Het assortiment vindt de Klant terug op  www.cookup.be. Een keuze van artikelen kan worden geselecteerd en in een niet-bindend virtueel winkelmandje worden geplaatst. Na definitieve keuze kan de Klant overgaan tot effectieve bestelling. Alvorens definitief te betalen kan de klant zijn bestelling nazien

De betaling gebeurt via een beveiligd betalingssysteem met BANCONTACT, MASTERCARD, VISA of PAYPAL,

COOKUP is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bij ontvangst & na betaling van de bestelling van de klant worden de goederen verstuurd binnen een redelijke periode. Doorgaans is de leveringsperiode 3 werkdagen. Hierop kan soms een afwijking zitten van 1 of 2 dagen. Retour is altijd op kosten van de klant.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De levering gebeurt door een van de door COOKUP geselecteerde verzendmethoden (DPD, Bpost, GLS). Verzendingkost worden berekend tijdens de check-out en zijn en laste van de klant, tenzij anders vermeld.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan COOKUP via info@cookup.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Dhondt was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van COOKUP. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van COOKUP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij COOKUP. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Alfa Belgium NV, nijverheidskaai 2, 9040 Sint Amandsberg met ondernemingsnummer 0423.387 182 en BTW nummer BE0423.387.182 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan COOKUP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Alfa Belgium NV, nijverheidskaai 2, 9040 Sint Amandsberg   De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt COOKUP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal COOKUP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat COOKUP op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan COOKUP met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door COOKUP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

COOKUP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de COOKUP klantendienst  via info@cookup.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan COOKUP.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant COOKUP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@cookup.be of telefonisch via 09/228 14 84

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover COOKUP beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt COOKUP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, COOKUP respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan COOKUP via info@cookup.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot COOKUP  via info@cookup.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen COOKUP heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@cookup.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door COOKUP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van COOKUP. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechterIn geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van de zetel van onze vennootschap. Zowel wat ons rechtsverhouding betreft als in geval van betwisting zal het Belgische recht van toepassing zijn bevoegd

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan COOKUP Nijverheidskaai 2, 9040 Sint Amandsberg of via mail naar info@cookup.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 30

Retourneren

Retourneren

Ben je toch niet helemaal tevreden over je aankoop of is het stuk? Geen probleem, we lossen het voor je op.. Retourneren kan op twee manieren:

In onze winkel

Je kan je bestelling retourneren in  onze winkel  binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van je artikelen. Je hoeft de retour hiervoor niet eerst aan te melden bij onze klantendienst. Breng de items die je wil retourneren naar onze winkel, samen met het (digitale) aankoopbewijs.

De geretourneerde artikelen worden gecontroleerd voor er een terugbetaling wordt uitgevoerd.

In een verzendpunt

Meld je retour aan bij onze klantendienst via info@cookup.be. We nemen snel contact met je op om de retournering voor je te regelen.
Verpak de te retourneren producten stevig en verzend ze naar ons adres. Gebruik hiervoor een traceerbare verzendmethode en houd het betaalbewijs goed bij. Wanneer je retour bij ons toekomt worden de goederen gecontroleerd en betalen we het aankoopbedrag terug.

Ruilen?

Tevreden over het product, maar wil je graag een andere kleur of een maat groter of kleiner? Je bestelling ruilen kan je in onze winkels. Helaas is het niet mogelijk om items te ruilen via pakketpost. Dan moet je je items eerst retourneren waarna je het aankoopbedrag teruggestort krijg.

Schade?

Heb je een beschadigd of gebroken product ontvangen? Neem dan contact op met info@cookup.be

De kleine lettertjes:

  1. Retourneer het product in de originele staat en verpakking. Is het product toch te veel gebruikt of ontbreken er onderdelen? We bekijken de staat van het teruggestuurde product en bepalen aan de hand daarvan de waardevermindering.
  2. Sommige producten kunnen niet geretourneerd worden, zoals voedingswaren, ingewisselde tegoedbonnen en cadeaubonnen, speciaal voor jou gemaakte of bestelde items, (installatie)diensten, advies en verzendkosten.
  3. De retourkosten worden betaald door de verzender. We kunnen voor jou een verzendlabel aanmaken, maar verrekenen de kost bij de terugbetaling.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.